DỊCH VỤ

BẢNG THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC HỐ THANG TIÊU CHUẨN

1. KÍCH THƯỚC HỐ THANG – THANG MÁY CÓ PHÒNG MÁY KIỂU CỬA MỞ TIM (CO)

DỊCH VỤ

2. KÍCH THƯỚC HỐ THANG – THANG MÁY CÓ PHÒNG MÁY KIỂU CỬA MỞ VỀ MỘT BÊN (2S)

DỊCH VỤ

3. KÍCH THƯỚC HỐ THANG – THANG MÁY KHÔNG PHÒNG MÁY KIỂU CỬA MỞ TIM (CO)

DỊCH VỤ

4. KÍCH THƯỚC HỐ THANG – THANG MÁY KHÔNG PHÒNG MÁY KIỂU CỬA MỞ VỀ MỘT BÊN (2S)

DỊCH VỤ