Tư vấn kỹ thuật - Kích thước hố thang

BẢNG THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC HỐ THANG TIÊU CHUẨN

1. KÍCH THƯỚC HỐ THANG – THANG MÁY CÓ PHÒNG MÁY KIỂU CỬA MỞ TIM (CO)

Tư vấn kỹ thuật - Kích thước hố thang

2. KÍCH THƯỚC HỐ THANG – THANG MÁY CÓ PHÒNG MÁY KIỂU CỬA MỞ VỀ MỘT BÊN (2S)

Tư vấn kỹ thuật - Kích thước hố thang

3. KÍCH THƯỚC HỐ THANG – THANG MÁY KHÔNG PHÒNG MÁY KIỂU CỬA MỞ TIM (CO)

Tư vấn kỹ thuật - Kích thước hố thang

4. KÍCH THƯỚC HỐ THANG – THANG MÁY KHÔNG PHÒNG MÁY KIỂU CỬA MỞ VỀ MỘT BÊN (2S)

Tư vấn kỹ thuật - Kích thước hố thang